Suomen säädöskokoelma

1984   N:o 443

Laki

oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti
  muutetaan oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (405/61) 17, 18, 19, 23 ja 24 a §,
  sellaisina kuin niistä ovat 17 § osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (898/80) ja 24 a § 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (647/74), sekä
  lisätään lakiin uusi 5 b, 14 a ja 18 a § seuraavasti:

  5 b §
  Milloin lukuisia suomalaisia valokuvaajia edustava järjestö on antanut luvan sovituilla ehdoilla valmistaa kuvan talteenottamisen avulla televisiolähetykseen sisältyvän julkistetun valokuvan kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi, luvan saaja voi vastaavin ehdoin valmistaa kappaleita sellaisestakin lähetykseen sisältyvästä valokuvasta, jonka valokuvaajaa järjestö ei edusta. Mitä 5 a §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun järjestöön ja lähetykseen sisältyvän valokuvan valokuvaajaan.

  14 a §
  Mitä tekijänoikeuslain 2 a luvussa on säädetty teoksista ja tekijöistä, sovelletaan vastaavasti valokuviin ja valokuvaajiin.

  17 §
  Kysymys 7, 8 tai 10 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta, 5 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, milloin asia koskee kappaleiden valmistamista opetustoiminnassa käytettäväksi sekä 5 b §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, milloin asia koskee opetustarkoituksessa valmistettuun ja lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän valokuvan kappaleiden valmistamista, ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin asetuksella säädetään.
  Asianosaiset voivat myös sopia, että asia saatetaan välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mukaisesti välimiesten ratkaistavaksi.
  Tämän pykälän nojalla annetulla luvalla on sama vaikutus kuin 5 a tai 5 b §:ssä tarkoitetulla luvalla.

  18 §
  Joka tahallaan ansiotarkoituksessa
  1) valmistaa valokuvasta kappaleen vastoin tätä lakia;
  2) myytäväksi tarjoamalla tai muutoin levittää yleisön keskuuteen tämän lain vastaisesti valmistetun valokuvan kappaleen; taikka
  3) tuo maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi valokuvan kappaleen, joka on valmistettu maan ulkopuolella sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,
  on, jos tekoa on valokuvan kappaleiden suuren määrän, toiminnan laajuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi pidettävä törkeänä, tuomittava valokuvaoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

  18 a §
  Joka
  1) tahallaan tai törkeästä varomattomuudesta rikkoo tässä laissa valokuvaa koskevan oikeuden suojaksi annettua säännöstä;
  2) tahallaan tai törkeästä varomattomuudesta tarjoaa myytäväksi tai muutoin levittää yleisön keskuuteen tämän lain vastaisesti valmistetun valokuvan kappaleen; taikka
  3) tuo maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi valokuvan kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi maan ulkopuolella sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi oikut rangaistavaa tämän kun mukaan,
  on tuomittava, jollei teko ole 18 §:n mukaan rangaistava, valokuvaoikeusrikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  19 §
  Joka käyttää valokuvaa vastoin tätä lakia, on velvollinen suorittamaan käyttämisestä valokuvaajalle kohtuullisen hyvityksen.
  Jos käyttäminen tapahtuu tahallisesti taa tuottamuksesta, on hyvityksen lisäksi suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, niin myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.
  Joka muutoin kuin valokuvaa käyttämällä syyllistyy 18 tai 18 a §: n mukaan rangaistavaan tekoon, on velvollinen suorittamaan valokuvaajalle korvauksen rikoksesta aiheutuneesta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta.
  Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on lisäksi voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) on säädetty.

  23 §
  Valokuvaoikeusrikos on virallisen syytteen alainen. Muutoin ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä tässä laissa tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.

  24 a §
  Tekijänoikeuslain 55 §:ssä tarkoitetun tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetusministeriötä myös oikeutta valokuvaan koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tämän lain soveltamisesta.

  Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1984.

  Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri Kaarina Suonio

 

 

Takaisin hakemistoon