Addenda

Tähän listaan on koottu lisää kirjallisuutta, jota olisin voinut käsitellä väitöskirjassani ”Psykoanalyysi ja sen soveltaminen musiikintutkimukseen” (2004) mutta joka ilmestyi niin myöhään, että en ehtinyt saada sitä käsiini tai en saanut ajoissa tietoa.

Bruner, Jerome 2003: The narrative construction of reality. [1991.] — Narrative Intelligence (toim. Michael Mateas & Phoebe Sengers), s. 41–62. Advances in Consciousness Research, 46. John Benjamins, Amsterdam.  
Bunge, Mario 2003: Emergence and Convergence: Qualitative Novelty and the Unity of Knowledge. University of Toronto Press, Toronto.  
Chung, Man Cheung — Feltham, Colin (toim.) 2003: Psychoanalytic Knowledge. Palgrave, Basingstoke.  
Freud, Sigmund 2005: Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia. Suomentanut Markus Lång. Vastapaino, Tampere.
 
Freud, Sigmund 2006: Tapauskertomukset. Suomentanyt Seppo Hyrkäs. Teos, Helsinki.
 
Gadamer, Hans-Georg 2004: Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa. Valikoinut ja suomentanut Ismo Nikander. Vastapaino, Tampere.
 
Gomez, Lavinia 2005: The Freud Wars: An Introduction to the Philosophy of Psychoanalysis. Routledge, London.
 
Gould, Stephen Jay 2003: The Hedgehog, the Fox, and the Magister’s Pox: Mending the Gap between Science and the Humanities. Jonathan Cape, London.
 
Grünbaum, Adolf 2002: Critique of Psychoanalysis. — The Freud Encyclopedia: Theory, Therapy, and Culture (toim. Edward Erwin), s. 117–136.
 
Hanke, David 2004: Teleology: the explanation that bedevils biology. — Explanations: Styles of Explanation in Science (toim. John Cornwell), s. 143–155. Oxford University Press, Oxford.
 
Mills, Jon (toim.) 2004: Rereading Freud: Psychoanalysis through Philosophy. State University of New York Press, Albany.
 
Niiniluoto, Ilkka 2003: Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä. Otava, Helsinki.
 
Näreaho, Leo 2004: Mieli, aivot ja filosofia. Näkökulmia tietoisuuden ongelmaan. Yliopistopaino, Helsinki.
 
Raatikainen, Panu 2004: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, Helsinki.
 
Raatikainen, Panu 2007: Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat. — Tiede & edistys 1 (32. vsk.), s. 2–15. [DOC]
 
Rose, Gilbert J. 2004: Between Couch and Piano: Psychoanalysis, Music, Art, and Neuroscience. Brunner-Routledge, Hove.
 
Royle, Nicholas 2003: The Uncanny. Manchester University Press, Manchester.
 
Syvänen, Kari 2005: Vastatunteiden dynamiikka musiikkiterapiassa. [Diss.] Jyväskylä Studies in Humanities, 35. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
 
Talvitie, Vesa 2006: The Freudian unconscious in the context of the cognitive orientation. [Diss.] Helsingin yliopiston psykologian laitos, Helsinki. [PDF]
 
Välimäki, Susanna 2005: Subject Strategies in Music. A Psychoanalytic Approach to Musical Signification. [Diss.] Acta Semiotica Fennica, 22. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 
Ylikoski, Petri — Kokkonen, Tomi 2009: Evoluutio ja ihmisluonto. Gaudeamus, Helsinki.

 

 

Takaisin