Suomen säädöskokoelma

1986  N:o 55

Laki

oikeudesta valokuvaan annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (405/61) 10 § näin kuuluvaksi:

  10 §
  Asetuksella säädettävä suomalainen televisioyritys saa korvausta vastaan näyttää julkistettua valokuvaa, jollei valokuvaaja ole kieltänyt näyttämistä tai jollei muutoin ole erityistä aihetta olettaa hänen vastustavan sitä. Mitä tässä momentissa on säädetty, ei koske 2 momentissa tarkoitettua edelleen lähettämistä eikä elokuvaa.
  Vapaasti etenevillä radioaalloilla lähetettävään televisiolähetykseen sisältyvän valokuvan saa lähettää edelleen yleisön vastaanotettavaksi samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta. Valokuvaajalla on edelleen lähettämisestä oikeus korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan tekijänoikeuslain 22 a §:ssä tarkoitetun järjestön välityksellä. Jollei korvausta vaadita todisteellisesti kahden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen raukeaa.

  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1986.

  Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri Kaarina Suonio

 

 

Takaisin hakemistoon