Suomen asetuskokoelma

1932 N:o 92

Valtioneuvoston päätös ulkovaltojen edustajain, kauppamatkustajain ja matkustajain oikeudesta tuoda maahan väkijuomia.

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1932.

Valtioneuvosto on, sosialiministeriön esittelyssä, nojautuen 9 päivänä helmikuuta 1932 väkijuomista annetun lain 3 §:ään, antanut seuraavat tarkemmat määräykset ulkovaltojen edustajain, kauppamatkustajain ja matkustajain oikeudesta tuoda maahan väkijuomia:

      1 §.
      Ulkovaltojen edustajat, joilla on oikeus tullitta tuoda tavaroita maahan, saavat tuoda maahan väkijuomia omaa tarvettaan varten.

      2 §.
      Kauppamatkustaja, joka edustaa määrättyä ulkomaista väkijuomaliikettä, saa maahan tullessaan tuoda 3 §:ssä mainittujen määrien lisäksi näytelähetyksenä enintään viisi litraa väkijuomia suljetuissa astioissa, joista kukin sisältää enintään kaksi desilitraa. Näytelähetyksistä on tullattaessa annettava kahtena kappaleena luettelo, johon on merkitty kauppamatkustajan ja hänen edustamansa liikkeen nimi sekä väkijuomien laji, määrä ja astiain luku. Toinen kappale luetteloa annetaan tulliviranomaisen merkinnällä varustettuna kauppamatkustajalle takaisin.

      3 §.
      Ulkomailta saapuessaan on matkustaja, joka on täyttänyt kaksikymmentäyksi vuotta, oikeutettu omaa tarvettaan varten maahan tuomaan mallasjuomia ja viinejä, kumpiakin enintään kaksi litraa sekä muita väkijuomia enintään yhden litran.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1932.

Sosialiministeri Erkki Paavolainen.

Osastosihteeri A. Venäläinen.

 

 

Takaisin hakemistoon