Suomen asetuskokoelma

1922 N:o 159

Laki

denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista ja myynnistä.

Annettu Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1922.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

      1 §.
      Denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistusta harjoitettakoon ainoastaan valtioneuvoston myöntämällä luvalla ja määräämillä ehdoilla.

      2 §.
      Denaturoitua alkoholipitoista ainetta saa maahantuoda ainoastaan valtio sekä se, jolle valtioneuvosto on tällaisen oikeuden antanut.

      3 §.
      Denaturoituja alkoholipitoisia aineita myyköön se, jolla on oikeus alkoholin valmistukseen sekä alkoholipitoisten aineiden maahantuontiin, ainoastaan valtioneuvoston määräämissä erissä.

      4 §.
      Teknilliset laitokset ovat oikeutetut myymään denaturoituja alkoholipitoisia valmisteitaan ainoastaan 5 §:ssä mainituille jälleenmyyjille sekä niille, joilla on lupa myydä 6 §:ssä mainittuja lääkkeitä.

      5 §.
      Tarkoituksenmukaisesti denaturoidusta alkoholista valmistettua hammas-, hius-, iho- ja hajuvettä samoin kuin poltto-, valaistus- ja puhdistusaineeksi denaturoitua alkoholia sekä lakkavernissaa ja pulituuria saa myydä sellaisista apteekeista, rohdoskaupoista ja muista avoimista myymälöistä, joilla on siihen kunnan lupa.

      6 §.
      Ulkonaisesti käytettävien, denaturoidusta alkoholista valmisteltujen lääkkeiden myyntiin nähden noudatettakoon mitä lääkintöasetukset määräävät.

      7 §.
      Edellä 5 §:ssä mainitun luvan antaa asianomaisten hakemuksesta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin- tahi kunnanvaltuusto.
      Luvan voi valtuusto myöntää määrätyillä ehdoilla ja peruuttaa, jos väärinkäytöstä esiintyy.

      8 §.
      Älköön 5 §:ssä mainittuja aineita ostajille annettako, jos on aihetta luulla, että niitä tultaisiin käyttämään juovutustarkoitukseen.

      9 §.
      Joka luvattomasti valmistaa tai myy denaturoitua alkoholipitoista ainetta, rangaistakoon vähintään kahdellakymmenelläviidellä ja rikkomuksen uusiintuessa vähintään viidelläkymmenellä päiväsakolla.
      Denaturoitu alkoholipitoinen aine, joka on luvattomasti valmistettu tai myytävänä pidetty, tuomittakoon menetetyksi.

      10 §.
      Joka luvattomasti maahantuo denaturoitua alkoholipitoista ainetta tahi sitä yrittää, rangaistakoon salakuljetuksesta yleisen lain mukaan.

      11 §.
      Joka rikkoo tämän lain 8 §:ää vastaan, sakotettakoon vähintään kahdellakymmenelläviidellä päiväsakolla. Jos asianhaarat ovat raskauttavat tai rikkomus uusiintuu, menettäköön sen lisäksi oikeuden myydä 5 §:ssä mainittuja aineita.

      12 §.
      Valtioneuvoston asiana on antaa ne tarkemmat määräykset ja ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin järjestämistä ja silmälläpitämistä varten sekä tämän lain rikkomusten ehkäisemiseksi katsotaan tarvittavan.

      13 §.
      Tämä laki, jonka kautta kaikki sen kanssa ristiriitaiset määräykset kumotaan, astuu voimaan heti.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 1 päivänä kesäkuuta 1922.

Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.

Sosialiministeri Vilkku Joukahainen.

 

 

Takaisin hakemistoon