Korkein oikeus: tiedonantoja

Ennakkoratkaisu KKO 1968-II-1

8 p:nä tammikuuta 1968.

Tekijänoikeus — muita tapauksia

 

Ulkomaisen teoksen käännöksen julkaisijan, joka ei ollut tehnyt sopimusta teoksen tekijän kanssa ja joka aikaisemman lain nojalla oli vapaasti saanut julkaista käännöksen, katsottiin julkaisemalla 8. 7. 1961 annetun tekijänoikeuslain voimaantulon jälkeen käännöksestä uuden painoksen rikkoneen tekijänoikeuslakia. (123/62 VD 1966)

  Virallinen syyttäjä sekä Kustannus Oy Taikajousi ja Edgar Rice Burroughs, Incorporated niminen osakeyhtiö asianomistajina olivat Hämeenlinnan RO:ssa vaatineet toimitusjohtaja Onni Kariston tuomitsemista rangaistukseen siitä, että hän oli Arvi A. Karisto Osakeyhtiön toimitusjohtajana maaliskuussa 1964 Hämeenlinnassa tahallaan ryhtynyt monistamaan Edgar Rice Burroughsin kirjoittamien ”Tarzan of the Apes” ja ”The Return of Tarzan” nimisten romaanien suomenkielisiä käännöksiä ”Tarzan, apinain kuningas” ja ”Tarzanin paluu” ja huhtikuussa 1964 julkaissut nuo käännökset, vaikka tekijänoikeuden omistaja Edgar Rice Burroughs, Incorporated ei ollut antanut niiden julkaisemisoikeutta Arvi A. Karisto Osakeyhtiölle, vaan päinvastoin oli 10/4 1964 tehdyllä sopimuksella luovuttanut teosten suomenkielisten käännösten yksinomaisen levitysoikeuden Kustannus Oy Taikajouselle. Koska Arvi A. Karisto Osakeyhtiö oli painattanut mainittuja teoksia yhteensä 10 000 kappaletta ja niistä oli jäljellä kustantajan varastossa 1 000 kappaletta ”Tarzanin paluu” nimistä kirjaa, Kustannus Oy Taikajousi ja Edgar Rice Burroughs, Incorporated olivat lisäksi vaatineet Arvi A. Karisto Osakeyhtiön velvoittamista suorittamaan Kustannus Oy Taikajouselle korvaukseksi sille aiheutuneesta haitasta ja markkinoiden supistumisesta 60 penniä kultakin myydyltä kappaleelta ja Edgar Rice Burroughs, Incorporatedille tekijänpalkkiona samoin 60 penniä kultakin myydyltä kappaleelta eli kummallekin 5 400 markkaa sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista.
  Kuultuaan Karistoa ja Arvi A. Karisto Osakeyhtiötä esitetyistä vaatimuksista RO p. 18/2 1965 lausui selvitetyksi, että Karisto oli syyllistynyt siihen, mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta, minkä vuoksi RO tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8/7 1961 annetun lain 1, 2, 56 ja 57 §:n nojalla, huomioon ottaen kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn, Brysselissä vuonna 1948 tarkistetun Bernin yleissopimuksen voimaansaattamisesta 18/1 1963 annetun asetuksen sekä yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta 11/4 1963 annetun asetuksen, tuomitsi Kariston tahallisesta tekijänoikeuslain säännösten rikkomisesta 30:een 10 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 300 markkaa ja velvoitti Arvi A. Karisto Osakeyhtiön suorittamaan korvauksiksi Kustannus Oy Taikajouselle aiheutuneesta vahingosta RO:n kohtuulliseksi harkitsemat 2 000 markkaa ja Edgar Rice Burroughs, Incorporatedille saamatta jääneestä tekijänpalkkiosta RO:n samoin kohtuulliseksi harkitsemat 2 550 markkaa sekä korvaamaan Kustannus Oy Taikajousen oikeudenkäyntikulut 700 ja Edgar Rice Burroughs, Incorporatedin oikeudenkäyntikulut 400 markalla.
  Turun HO, jonka tutkittavaksi yhtiöt ja Karisto saattoivat jutun, p. 17/12 1965 jätti asian RO:n soveltamien lainkohtien ja lisäksi edellä mainitun lain 66 §:n nojalla RO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska Edgar Rice Burroughs, Incorporatedille maksettava tekijänpalkkio oli kohtuudella arvioitava 40 penniksi kysymyksessä olevien käännösten kappaletta kohti eli 9 000 kappaleelta yhteensä 3 600 markaksi sekä Kustannus Oy Taikajouselle aiheutunut vahinko samoin oli arvioitava ainakin 3 600 markaksi, RO:n Arvi A. Karisto Osakeyhtiön maksettavaksi tuomitsemat korvaukset vahingosta ja tekijänpalkkiosta korotettiin siten, että Arvi A. Karisto Osakeyhtiön tuli suorittaa Kustannus Oy Taikajouselle ja Edgar Rice Borroughs, Incorporatedille kummallekin 3 600 markkaa.
  Onni Karisto ja Arvi A. Karisto Osakeyhtiö pyysivät, että yhtiölle oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla ja Karistolle, koska lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa oli tärkeätä saattaa juttu KKO:n tutkittavaksi, sanotun pykälän 2 kohdan nojalla myönnettäisiin lupa hakea muutosta HO:n päätökseen, ja lupahakemukseensa sisällyttivät muutoksenhakemuksen, Kustannus Oy Taikajousi ja Edgar Rice Burroughs, Incorporated vastasivat yhteisesti hakemukseen ja virallinen syyttäjä antoi häneltä pyydetyn vastauksen Kariston hakemukseen.
  KKO (oikeusneuvokset Lehtonen, Laakso, Mäkinen, Saario ja Lampi) p., ottaen huomioon Kustannus Oy Taikajousen ja Edgar Rice Burroughs, Incorporatedin myös Onni Kariston hakemukseen antaman vastauksen niin kuin yhtiöiltä olisi vaadittu vastaus, myönsi muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä, joka siis jäi pysyväksi. Karisto ja Arvi A. Karisto Osakeyhtiö velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan Kustannus Oy Taikajouselle ja Edgar Rice Burroughs, Incorporatedille yhteisesti korvaukseksi yhtiöillä vastauksen antamisesta KKO:ssa olleista kuluista 300 markkaa.

 

 

Takaisin hakemistoon