Korkein oikeus: tiedonantoja

Ennakkoratkaisu KKO 1954-II-91

7 p:nä syyskuuta 1954

Tekijänoikeus

Se seikka, että teokseen oli otettu sen laajuuteen katsoen vähäisinä pidettäviä osia aikaisemmin julkaistusta toisesta teoksesta, ei estänyt pitämästä ensin mainittua teosta omaperäisenä.
  Majuri Helmer Johannes Roste oli haastatettuaan puolustusvoimain pääesikunnan ja luutnantti Heikki Kahraman Helsingin RO:ssa lausunut, että hän oli yhdessä kapteeni Artturi Blomqvistin ja toimittajan, vänrikki Onni Felix Koiviston kanssa, puolustusvoimain palveluksessa Helsingin autokomppanian teknillisessä toimistossa ollessaan, yksityisenä työnään ja omaan lukuunsa laatinut teoksen „Sotilaskuljettajan käsikirja”, jota Rosteen sekä Blomqvistin ja Koiviston suostumuksella oli sanotun toimiston nimissä vuosina 1938—1940 julkaistu kolme painosta ja josta Roste, Blomqvist ja Koivisto olivat omissa nimissään vuosina 1941—1944 vielä julkaisseet kolme lisäpainosta. Kahrama oli sitten pääesikunnan toimeksiannosta ja puolustusvoimain tarvetta varten edellä mainittua teosta jäljentämällä ja muuntelemalla laatinut pääesikunnan vuonna 1950 julkaiseman „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneoppaan”, johon „Sotilaskuljettajan käsikirjasta” oli otettu niin olennaisia osia, että sitä oli pidettävä mainitusta alkuteoksesta muunneltuna. Koska tuosta menettelystä oli aiheutunut Rosteelle taloudellista vahinkoa, Roste oli vaatinut, että pääesikunta ja Kahrama velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti korvaamaan hänelle alkuteoksen luvattomasta muuntelemisesta ja monistamisesta aiheutunut vahinko 1,000,000 markalla ja sen lisäksi suorittamaan korvausta muustakin kuin taloudellista laatua olevasta vahingosta ja haitasta sekä että luvattomasti valmistelut ja levitetyt kappaleet „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneopasta” takavarikoitaisiin. Pääesikunnan ja Heikki Kahraman vastustettua kannetta RO, jossa asianosaiset olivat vaatineet korvausta oikeudenkäyntikuluistaan ja jossa myös Artturi Blomqvistin ja Onni Felix Koivistoa oli jutussa kuultu, p. 12/8 1952 lausui selvitetyksi, että Helmer Johannes Roste oli yhdessä Blomqvistin ja Koiviston kanssa, ollessaan puolustuslaitoksen vakinaisessa palveluksessa Helsingin autokomppanian teknillisessä toimistossa, vuonna 1938 laatinut mainitun komppanian henkilökunnan apua hyväkseen käyttäen „Sotilaskuljetta.jan käsikirjan”, mikä oli painettu ja julkaistu sanotun toimiston nimissä samana vuonna ja mistä puolustuslaitoksen kustannuksella oli julkaistu vielä kaksi lisäpainosta; että Roste, Blomqvist ja Koivisto olivat vuosina 1941—1944 julkaisseet teoksesta Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannuksella lisäksi kolme uutta painosta ja että Kahrama oli sitten pääesikunnan toimeksiannosta laatinut „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneoppaan”, mikä vuonna 1950 pääesikunnan kustantamana oli julkaistu Kahraman nimissä. Mutta kun tekijänoikeuden „Sotilaskuljettajan käsikirjan” kolmeen ensimmäiseen painokseen tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin 3/6 1927 annetun lain 14 §:n 3 momentin nojalla, kun muuta ei ollut näytetty, oli katsottava kuuluneen valtiolle, eikä jutussa ollut ilmennyt, että tuo oikeus olisi pätevästi siirtynyt valtiolta Rosteelle, RO hylkäsi kanteen ja velvoitti hänet suorittamaan korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista pääesikunnalle 4,000 ja Kahramalle 12,000 markkaa. Helsingin HO, jossa Helmer Johannes Roste haki muutosta, t. 13/2 1953 lausui selvitetyksi, että Rosteen sekä Artturi Blomqvistin ja Onni Felix Koiviston virkavelvollisuuksiin heidän ollessaan puolustuslaitoksen vakinaisessa palveluksessa Helsingin autokomppanian teknillisessä toimistossa ei ollut kuulunut „Sotilaskuljettajan käsikirjan” laatiminen ja että he eivät myöskään olleet ottaneet toimiston puolesta valmistaakseen sanottua teosta, minkä vuoksi tekijänoikeuden tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin annetun lain 14 §:n mukaan oli katsottava kuuluvan heille. Mutta koska siihenkin nähden, että „Sotilaskuljettajan käsikirjan” vuonna 1944 julkaistua, osaksi vanhentunutta kuudetta painosta oli vuonna 1950 vielä ollut myymättä enemmän kuin 2000 kappaletta, jutussa ei voitu pitää selvitettynä, että Rosteelle olisi Heikki Kahraman laatiman „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneoppaan” julkaisemisesta koitunut taloudellista, vahinkoa, eikä jutussa ilmenneet seikat huomioon ottaen myöskään ollut kohtuullista aihetta määrätä Rosteelle suoritettavaksi hyvitystä hänen kärsimäkseen väittämästään muusta kuin taloudellista laatua olevasta vahingosta tai haitasta, HO jätti asian RO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että Roste vapautettiin maksamasta pääesikunnalle ja Kahramalle näille tuomittua oikeudenkäyntikulujen korvausta. Helmer Johannes Roste haki muutosta. KKO t. katsoi tosin selvitetyksi, että edellä mainittuun puolustusvoimain pääesikunnan julkaisemaan ja kustantamaan, Heikki Kahraman laatimaan „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneoppaaseen” oli otettu Helmer Johannes Rosteen, Artturi Blomqvistin ja Onni Felix Koiviston toimittamasta „Sotilaskuljettajan käsikirjasta” erinäisiä osia, mutta koska nämä osat, huomioon ottaen „Moottoriajoneuvojen huolto- ja liikenneoppaan” koko laajuus, oli katsottava vähäisiksi ja viimeksi mainittua teosta näin ollen voitiin pitää omaperäisenä eikä Rosteen tekijänoikeutta „Sotilaskuljettajan käsikirjaan” siis ollut loukattu, KKO edellä mainitun tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin annetun lain 17 §:n 1 kohdan nojalla katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa sitä lopputulosta, johon HO oli tuomiossaan johtunut ja jonka varaan asia siis jäi.

 

 

Takaisin hakemistoon