Högsta domstolen: Meddelanden

Prejudikat HD 1977-II-62.

Den 22 juni 1977.

 

Upphovsrätt — föremål för upphovsrätt

Ett finskt bolag hade utan svenska bolaget A:s samtycke eftergjort en av A i Sverige utgiven i 49 § UpphovsrättsL avsedd katalog, varav icke ens en del kunde anses vara föremål för upphovsrätt. Enär A icke var en finsk sammanslutning och dess katalog ej heller först utgivits i Finland och då föreskrifter om tillämpning av sagda paragrafs 1 mom. med avseende å annat land icke meddelats, erhöll A ej i sistnämnda lagrum avsett skydd för sin katalog. (411 RD 1974)

Tekijänoikeus — tekijänoikeuden kohde

Suomalainen yhtiö oli ilman ruotsalaisen yhtiön A:n lupaa jäljentänyt A:n Ruotsissa julkaiseman TekijäL 49 §:ssä tarkoitetun luettelon, jonka osaakaan ei voitu pitää tekijänoikeuden kohteena. Koskei A ollut suomalainen yhteisö eikä sen luetteloa ollut ensiksi julkaistu Suomessa ja kun määräyksiä sanotun pykälän 1 mom:n soveltamisesta toiseen maahan nähden ei ollut annettu, A ei saanut viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitettua suojaa luettelolleen. (411 RD 1974)

  På talan av aktiebolaget A från Örnsköldsvik i Sverige förklarade Mariehamns RR i u. 15/1 1973 utrett, att sedan A år 1969 utgivit en katalog över rostfria rördelar, vilken katalog uppgivits utgöra fjärde reviderade upplagan, hade aktiebolaget B, från Mariehamn, följande år utgivit en katalog över samma slags rördelar, vilken till innehåll och utförande i väsentliga delar i så hög grad överensstämde med A:s katalog, att densamma uppenbarligen använts såsom modell vid uppgörandet av B:s katalog, vilket framgick av att vissa sidor i B:s katalog svarade mot sidor i A:s katalog på sätt i RR:s utslag närmare angavs. Fördenskull och då kataloger av ifrågavarande slag med beaktande av bestämmelserna i 10 och 49 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk måste anses åtnjuta rättsskydd och då B ej förmått styrka att detta rättsskydd såvitt angick A:s katalog skulle upphört och B således utan tillstånd med kränkande av A:s upphovsrätt uppsåtligen eftergjort den av A utgivna katalogen, ålade RR jämlikt 57 § 2 mom. i sagda lag B att erlägga till A i ersättning för förlust av uteblivet vederlag, för utnyttjandet av katalogen samt för annat förfång sammanlagt 17 500 mark jämte 5 procents ränta räknat från stämningsdagen 29/6 1972 ävensom för rättegångskostnaderna 2 000 mark.
  Åbo HovR, under vars prövning B drog målet, d. 6/6 1974 lät saken bero vid RR:s utslag.
  B anhöll i en till HD ingiven skrift, som även innefattade dess ändringsansökan, att bolaget med stöd av 30 kap. 3 § 1 punkten rättegångsbalken måtte meddelas tillstånd att söka ändring i HovR:s dom.
  HD (justitieråden Ekholm, Elfving, Salervo, Ailio och Ådahl) d. tog, med bifall till ansökan om fullföljdstillstånd, målet i övervägande och fann däri utrett, att den av B utgivna katalogen utan A:s samtycke visserligen eftergjorts så, att den på i HovR:s dom nämnt sätt svarade mot den av A utgivna katalogen. Enär A emellertid icke var en finsk sammanslutning och dess katalog ej heller först utgivits i Finland, åtnjöt bolaget, på grund av bestämmelserna i 64 § 2 mom. lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och med hänsyn till att i lagens 65 § nämnda föreskrifter om tillämpning av lagens 49 § 1 mom. med avseende å annat land icke meddelats, ej i Finland i sistnämnda lagrum avsett skydd för sin katalog. I anseende härtill och då A:s ifrågavarande katalog eller del därav icke heller kunde anses vara föremål för upphovsrätt och bolaget ej visat, att det på någon annan grund skulle vara berättigat till skadestånd i målet, prövade HD rätt, med upphävande av HovR:s dom och RR:s utslag, förkasta käromålet. I anseende till målets beskaffenhet fick B själv vidkännas sina rättegångskostnader.

 

 

Takaisin hakemistoon