Högsta domstolen: redogörelser

Prejudikat HD 1936-I-58.

Den 21 Oktober 1936.

 

Mål angående tillämpning av lagen om förbud mot begagnande av politiska kännetecken vid vissa tillfällen (den s. k. bluslagen), given 5/4 1934.

  Allmänna åklagaren hade vid Vasa RR anfört, att skoleleverna Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margaretha Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut och Gunvor Ingegär Regina Juthas, amerikanska undersåten Dolores Evelyn Warren och svenska undersåten Brita Milla Thelma Holgers på uppmaning av övermontören Johan Edvard Nylund vid en av Svenska Folkpartiet benämnda politiska partis Vasa lokalavdelning 6/11 1934 anordnad fest i Vasa burit cirka 20 centimeter breda rödgula långa skärp, varför åklagaren yrkat straff å Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margaretha Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut, Gunvor Ingegär Regina Juthas, Dolores Evelyn Warren och Brita Milla Thelma Holgers jämlikt lagen om förbud mot begagnande av politiska kännetecken vid vissa tillfällen, given 5/4 1934, samt å Nylund för anstiftan till överträdelse av sagda förbud.
  Sedan de åtalade blivit i målet hörda, förkastade RR medelst u. 20/11 1935 på däri anförda skäl åtalet.
  Allmänna åklagaren sökte ändring.
  Vasa HovR (assessorerna Ikkala och Aaltonen) fann i u. 15/5 1936 utrett vara, att de vid omförmälda tillställning burna skärpen haft till ändamål att giva uttryck åt politisk tankeriktning samt Johan Edvard Nylund vara förvunnen om vad honom tillvitats, varför HovR, med upphävande av RR:s utslag, i stöd av 1 och 2 § i ovannämnda lag samt 2 § 3 kap. och 2 § 5 kap. strafflagen dömde Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margaretha Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut, Gunvor Ingegär Regina Juthas, Dolores Evelyn Warren och Brita Milla Thelma Holgers, vilka fyllt 15 men icke 18 år, envar till 2 dagsböter eller att, efter beräkning av 5 mark för dagsboten, böta 10 mark, samt Johan Edvard Nylund till 10 dagsböter, motsvarande efter femtio mark för dagsboten 500 mark, vilka böter vid bristande betalningstillgång skulle av dem envar försonas med 10 dagars fängelse.
  (Assessorn Johansson fann visserligen i målet ostridigt att Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margareta Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut, Gunvor Ingegär Regina Juthas, Dolores Evelyn Warren och Brita Milla Thelma Holgers vid ifrågavarande tillfälle på tillskyndan av Johan Edvard Nylund burit rödgula skärp, men enär Nylunds förenämnda medparter vid festen fungerat såsom marskalkar och ifrågakomna skärp, då icke annat framgått, ej kunde anses hava haft annat ändamål än att utgöra ett tecken på deras nämnda funktion, prövade assessorn rättvist fastställa det slut, vartill RR i det överklagade utslaget kommit.)
  Johan Edvard Nylund, Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margaretha Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut, Gunvor Ingegär Regina Juthas, Dolores Evelyn Warren och Brita Milla Thelma Holgers sökte ändring.
  HD (justitieråden Fagerström, Heinonkoski och Lehtonen) u. 21/10 1936: ej ändring.
  (Justitierådet Gylling, om vars mening justitierådet Nordgren förenade sig, yttrade: »jag finner visserligen i målet ostridigt, att Brita Anna-Lisa Lång, Berith Margaretha Vickström, Gunnel Karin Margareta Spjut, Gunvor Ingegär Regina Juthas, Dolores Evelyn Warren och Brita Milla Thelma Holgers vid ifrågavarande tillfälle på tillskyndan av Johan Edvard Nylund burit rödgula skärp, men enär jämväl utretts, att Nylunds förenämnda medparter vid festen fungerat såsom marskalkar och som tecken härpå burit ifrågakomna skärp, ty och då de burna skärpen, då icke annat framgått, ej kunde anses hava haft annat ändamål än att utgöra ett tecken på deras nämnda funktion, prövar jag rättvist fastställa det slut, vartill RR i sitt utslag kommit.»)

 

 

Takaisin hakemistoon